Om VGS-gruppen

Hvem er VGS-gruppen

 

VGS-gruppen er en faggruppe/bransjegruppe for lærere, instruktører, inspektører og rektorer i videregående skoler.

 

Gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert i det meget krevende skjæringspunktet mellom utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler. Herunder ligger eksempelvis sertifisert og dokumentert opplæring samt sertifisert sakkyndig kontroll.

VGS-gruppen ble etablert våren 2008 etter initiativ fra Kirkenes VGS, ved Stein Solli. Han hadde da jobbet svært mye innenfor landslinjene for anleggsfaget, og så et stort behov for å samle videregående skoler i en fag/bransjegruppe som kunne stå samlet i en krevende hverdag. Ikke minst så var det en stor utfordring at VGS hadde havnet i kryssild med en rekke krav både fra utdanningsmyndighetene men også i stor grad fra Arbeidstilsynet gjennom krav til sertifisert og dokumentert opplæring som elevene i videregående skoler kom inn under.

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en utfordring i VGS, på grunn av ofte rigide sertifiseringskrav som ikke nødvendigvis passer inn i videregående opplæring. Hovedfagområdene for sertifisert opplæring er truck, kraner & løfteredskap samt anleggsmaskiner mens innenfor dokumentert opplæring ligger 100-vis av typer arbeidsutstyr som vinkelslipere, dreiebenker, lifter og annet farlig utstyr.

 

Det å drive opplæring og dokumentere dette for 100-vis av elever er mildt sagt en krevende utfordring. Derfor har NOORSI utviklet egen elektronisk elevbok for videregående skoler. Det har også vært jobbet mye med fagområdet risikovurdering i videregående skoler.

​Faggruppen har videregående skoler som medlemmer, herunder blant annet lærere, instruktører og kontrollører.

 

Faggruppen har gruppemøter minst to ganger i året, da med middag og sosialt samvær, noe som blir satt meget stor pris på av lærere fra hele landet. Det legges vekt på at faggruppemøtene skal ha både en faglig høy standard, men også at det sosiale samværet skal være nyttig og hyggelig.  

Svært mange lærere har også hatt stor nytte av instruktøropplæring (instruktørkurs) og kontrolløropplæring (kontrollørkurs) gjennom NOORSI, og slike kurs har vært grunnpilarene fra begynnelsen i NOORSI.

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

Hvem kan bli medlem

 

VGS-gruppen opptar videregående skoler med lærere, instruktører eller kontrollører som har interesse av de fagområder VGS-gruppen dekker.

 

Kort sagt kan alle videregående skoler som har arbeidsutstyr av noe slag bli medlem.

 

VGS-gruppen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsipielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

VGS-gruppens leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. 

 

Administrerende Direktør i NOORSI utpeker administrator, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift i VGS-gruppen, tilrettelegging for møter og aktiviteter m.m.

 

Tilknytning til NOORSI

 

VGS-gruppen er en faggruppe/bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med egen leder og administrator.

 

Medlemmene i VGS-gruppen følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i VGS-gruppen betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadsfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger under NOORSI paraplyen, dersom disse kan være av interesse.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som faggruppemøter mm.